Home

Ambtelijk Secretaris

Werkwijze mediation

Welke situaties

Ouder-jongere mediation

Juridisch advies

Coaching

Over ons

Contact

Zelftest Mediation

Kosten mediation

Links

 
 

Ambtelijk Secretaris

U bent op zoek naar een ambtelijk secretaris voor uw Ondernemingsraad.
Binnen uw organisatie bestaat de behoefte aan een ambtelijk secretaris /adviseur medezeggenschap die de ondernemingsraad (OR) bijstaat bij het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden op beleidsmatig, secretarieel en organisatorisch gebied. Zodanig dat de OR, binnen de door hem aangegeven kaders, optimaal wordt ondersteund. De VASMO heeft een profiel ontwikkeld voor een ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap. Aan deze kwaliteitseisen voldoen wij. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring binnen de OR, in meerdere organisaties, zoals de overheid, zorg etc.
Waarom kiezen voor ENE?

U kunt natuurlijk kiezen voor het werven en in dienst nemen van een ambtelijk secretaris / adviseur. Misschien overweegt u wel om een zelfstandig ambtelijk secretaris in te huren. Voordelen voor u zijn dat u de ambtelijk secretaris inhuurt op die momenten dat u deze echt nodig heeft of voor het verzorgen van een training.
Wat kan ENE u hierin bieden?

1. Beleid.
Ondersteunen en adviseren van de voorzitter, c.q. het dagelijks bestuur. Initiëren van voorstellen m.b.t. de strategie, het beleidsplan, het jaarwerkplan en het actieplan en adviseren van de prioriteiten.
Zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele documenten, opstellen van beleidsnota’s over de te behandelen onderwerpen. Adviseren van de OR over te kiezen inhoud en strategie.
Beleidsmatig bewaken van de naleving van wetten en procedures betreffende de medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden.
Zorgen voor consistentie in het OR beleid door het bewaken van gemaakte afspraken en besluiten, en het geven van richtlijnen hierover. Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving en e.e.a. vertalen naar het medezeggenschapskader.
Opstellen van de begroting in overleg met de OR en bewaken van het budget.
Zo nodig voorbereiden van juridische procedures.
Bijdragen aan de totstandkoming van het jaarverslag.
Verzorgen van de evaluatie van het gevoerde beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan.
 
2. Scholing en ontwikkeling.
Organiseren van vorming en scholing van leden van de OR, zowel inhoudelijk als logistiek.
Geven van cursussen en houden van presentaties over wetten en procedures betreffende de medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden.
Introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken). In overleg met de OR coachen van het functioneren van de OR als groep of individuele leden ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg.
 
3. Communicatie/PR.
PR-beleid van het medezeggenschapsorgaan en het zorgdragen voor de uitvoering ervan.
Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en – verstrekking. Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen OR, commissies en achterban.
Beheren en actualiseren van de website van de OR en/ of verzorgen van andere publicaties van de OR ten behoeve van de communicatie met de achterban.
 
4. Administratief / ondersteuning.
Het organiseren van OR-vergaderingen, overlegvergaderingen en commissievergaderingen; zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen. En opstellen van de concept-agenda.
Voorbereiden en concipiëren van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen.
Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie.
Notuleren van de vergaderingen door verslaglegging en zorgen voor correcte en tijdige documentatie voor OR- en commissievergaderingen. Vastleggen van de vergaderplanning.
Informeren en rapporteren tussen OR, commissies en achterban.
Concipiëren en redigeren van brieven, verslagen, adviezen et cetera.
Schrijven van communiqués. Beheren/toegankelijk houden van het archief van de ondernemingsraad en zijn commissies.
Verzorgen van de uitvoering en verspreiding van het jaarverslag.
Organiseren en coördineren van de verkiezingen. Optreden als secretaris van de verkiezingscommissie.


Voor meer informatie: info@enemediation.nl of 06-20117525.

 
 


 
Op een arbeidsconflict zit men over het algemeen niet te wachten. Het leidt vaak tot een verpeste sfeer op de...
                             Lees meer ...>>>